Sh. Vijay Kumar Chopra and Sh. S.V. Hans honouring Janab Jigar Jalandhri with Rotary International Literary Award (1990)